Aghada

 

Premier Intermedate Football 2019

 1. Pioras ONeill   Pearse O'Neill
 2. Jos O'Se       Josh O'Shea
 3. Tadhg 0' hAirtneide  Tim Hartnett
 4. Conchuir O'Drisceoil Conor O'Driscoll
 5. Jake O'Donnchu Jake O'Donoghue
 6. Kalen O'Donnchu Kalen O'Donoghue
 7. Marcus O'Laocha Marcus Leahy
 8. Aindris O'Donnchu Andrew O'Donoghue
 9. Clan Pleamonn Clan Fleming
 10. Michael Ruiseil Michael Russell
 11. Aaron O'Biarraigh Aaron Berry
 12. lordan OTionan Jordan Tynan
 13. Donal O'Crlodan Daniel Creedon
 14. Caoimhin O'hAnlain Kevin O'Hanlon
 15. Sean de Bhal Shane Wall

Junior B Football 2019

 1. Maitlu O'Conchuir Matthew O'Connor
 2. Aodan O'Connaill Aldan O'Connell
 3. Tomas O'Neill Tom O'Neill
 4. Kyle O'Se Kyle O'Shea
 5. Reamann Sabhais Ray Savage
 6. Sean Ui Beinid Shane Bennett
 7. Cathal Mac Toirleaigh Charlie Terry
 8. Ronan O'Cinneide Ronan Kennedy
 9. Daithi UI Rias David Rice
 10. Sean 0' Domaigh Shane Domey
 11. Tomas Mac Dhobaln Tommy Dobbyn
 12. Pol O'Dailigh Paul Daly
 13. Briain O'Stafaird Ben Stafford
 14. Colm de Paor CoIm Power
 15. Claran O'Se Ciaran O'Shea

Intermedate Hurling 2018 


1. Conal Rabbitt - Conal Ui Rabitte
2. Jake O 'Donoghue - Jake O' Donnchu
3. Tim Hartnett - Tadhg O'hAirtneide
4. Shane Wall - Sean DeBhal
5. Tom O'Neill - Tomas O'Neill
6. Michael Russell - Michael Ruiseal
7. David Rice - Daithi Ui Ruais
8. John Paul O'Connor - Sean Pol O'Conchuir
9.  Ronan Kennedy - Ronan O' Cineide
10. Mark Healy - Marc O' hEalaithe
11. John Looney - Sean O' Luanaigh
12. Willie Leahy - Liam O'Laodhca
13. Pearse O'Neill - Piaras O'Neill
14. Cian Fleming - Cian Pleamonn
15. Charlie Terry - Cathal MacToireallaigh